Bringkop Vora-urai
บฤงคพ วรอุไร
Lecturer & Composer
อาจารย์และนักแต่งเพลง

Chiang Mai, Thailand
เชียงใหม่ ประเทศไทย
About Bringkob

“ผมมีความสนใจเรื่องของสมาธิ เรื่องของจิตใจ เรื่องของมนุษย์ ความเป็นคน ก็เลยสะท้อนได้ชัดว่าเพลงสามารถเข้าไปทำงานในใจคน เล่าเรื่องความเป็นคนในมุมต่าง ๆ…ดนตรีของผมจะเป็นเรื่องของแง่บวก เราใช้เสียงดนตรีในการดึงคลื่นสมองไปสู่จุดที่เราสามารถนำข้อความที่เราสื่อสาร เข้าไปอยู่ในใจคนได้”

– บฤงคพ วรอุไร –

Project

Contemporary Performance
Spiritual Creations
Music Festival

Music

Live Music Performance
Music Composing & Arranging
Recordings

Lecturer

Talk
Lecture
Workshop
Seminar

Featured Creations