“สุนทรีย์ในดีเอ็นเอ” ศูนย์สุวรรณภูมิศึกษาจัดเสวนา CSB TALKS 6